ข่าวประกาศ/คำสั่ง/แถลงการของจังหวัดมุกดาหาร

จำนวน 34 ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท เลขที่ หัวข้อ เปิดอ่านไฟล์ วันที่ประกาศ
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 18) เปิดอ่านไฟล์ 16 พ.ค. 2563
คำสั่ง 2256/2563 คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเเพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็น เปิดอ่านไฟล์ 16 พ.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 17) เปิดอ่านไฟล์ 13 พ.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 16) เปิดอ่านไฟล์ 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง 2098/2563 คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ให้คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เเละคำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร มีผลบังคับใช้ต่อไป เปิดอ่านไฟล์ 7 พ.ค. 2563
คำสั่ง 2097/2563 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว เปิดอ่านไฟล์ 2 พ.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 13) เปิดอ่านไฟล์ 2 พ.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 14) เปิดอ่านไฟล์ 2 พ.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 15) เปิดอ่านไฟล์ 2 พ.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดเนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการการเพิ่มระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันเเละลดการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 12) เปิดอ่านไฟล์ 18 เม.ย. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 11) เปิดอ่านไฟล์ 16 เม.ย. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 10) เปิดอ่านไฟล์ 12 เม.ย. 2563
คำสั่ง 1648/2563 คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร เปิดอ่านไฟล์ 10 เม.ย. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 9) เปิดอ่านไฟล์ 9 เม.ย. 2563
คำสั่ง 1573/2563 คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร เปิดอ่านไฟล์ 7 เม.ย. 2563
คำสั่ง 1574/2563 คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดมุกดาหาร เปิดอ่านไฟล์ 7 เม.ย. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 8) เปิดอ่านไฟล์ 6 เม.ย. 2563
คำสั่ง 1563/2563 คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานการเตรียมพร้อมดำเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การเเร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ยกระดับการปฏิบัติการ จังหวัดมุกดาหาร เปิดอ่านไฟล์ 6 เม.ย. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 6) เปิดอ่านไฟล์ 5 เม.ย. 2563
คำสั่ง 1560/2563 คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเเพร่ของโรคติดต่ออันตราย เปิดอ่านไฟล์ 5 เม.ย. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 7) เปิดอ่านไฟล์ 5 เม.ย. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เปิดอ่านไฟล์ 4 เม.ย. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 5) เปิดอ่านไฟล์ 4 เม.ย. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 1218-2563 ลว. 22 มีนาคม 2563 อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนผัน เปิดอ่านไฟล์ 2 เม.ย. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 4) เปิดอ่านไฟล์ 29 มี.ค. 2563
คำสั่ง 1391/2563 คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เปิดอ่านไฟล์ 27 มี.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 3) เปิดอ่านไฟล์ 27 มี.ค. 2563
แถลงการณ์ - แถลงการณ์จังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 1 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดอ่านไฟล์ 26 มี.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 2) เปิดอ่านไฟล์ 26 มี.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) เปิดอ่านไฟล์ 24 มี.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 1) เปิดอ่านไฟล์ 24 มี.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) เปิดอ่านไฟล์ 23 มี.ค. 2563
คำสั่ง 1218/2563 คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การระงับบการเดินทาง-เข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร เป็นการชั่วคราว เปิดอ่านไฟล์ 22 มี.ค. 2563
ประกาศ - ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดอ่านไฟล์ 19 มี.ค. 2563