สรุปภาพรวม Local Quarantine จังหวัดมุกดาหาร      ข้อมูล ณ 25 พ.ค. 63

โรงนอน (LQ-1)

มี 24 เตียง

เข้ากักตัว 14 คน

(14 เตียง)

ว่าง 10 เตียง

รีสอร์ท (LQ-2)

มี 12 เตียง

เข้ากักตัว 10 คน

(9 เตียง)

ว่าง 3 เตียง

โรงนอน (LQ-3)

มี 50 เตียง

เข้ากักตัว 16 คน

(16 เตียง)

ว่าง 34 เตียง

รีสอร์ท (LQ-4)

มี 10 เตียง

เข้ากักตัว 14 คน

(6 เตียง)

ว่าง 4 เตียง

ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร (ศบฉ.จ.มุกดาหาร)

0 4261 1410