กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมช่วยเหลือ

+เพิ่มหัวข้อใหม่คลิกที่นี่
27 กิจกรรม/ภาระกิจ การให้ความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน

ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรืออาชีพอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเร่งยืนยันขอมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ให้ได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ชื่อผู้บันทึก: สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 20 พ.ค. 2563, 10:48 IP Address: 203.170.16.163

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

>> มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง <<

วันทึ่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับนายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตัวแทนพัฒนาการอำเภอดอนตาล ตามโครงการ "ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด - 19" เพื่อนำไปมอบให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรฯ จากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 742 ซอง ดังนี้
1. ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
2. ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP
3. ครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล และ
4. ครัวเรือนอื่นๆ เช่น ครัวเรือนในพื้นที่ชายแดนหรือทุรกันดาร ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโควิด - 19 และครัวเรือนที่ต้องการนำไปเพาะปลูก/มีความพร้อม เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับจัดสรรฯ เช่น เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า, พริกขี้หนู, ผักบุ้งจีน และ กะเพรา
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าวโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 19 พ.ค. 2563, 19:06 IP Address: 103.40.132.14

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

>> มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง <<
วันทึ่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (ศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร) มอบเมล็ดพันธุ์ผักตามแบบแจ้งความประสงค์ขอรับการบริจาคเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในห้วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งต่อเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชาวจังหวัดมุกดาหาร ในห้วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ [COVID - ๑๙] ให้กับชุมชนนาโปใหญ่ ถ.สำราญชายโขง ต.มุกดาหาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร รวมทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 18 ครัวเรือน (ที่แจ้งความประสงค์ฯ)
สำหรับชาวมุกดาหารผู้ที่สนใจนำเมล็ดพันธุ์ผักไปเพาะปลูกในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ ศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น ๑) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ทุกอำเภอฯ (ในวันเวลาราชการ)

ภาพ/ข่าวโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565


ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 19 พ.ค. 2563, 18:51 IP Address: 103.40.132.14

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับห้างแม็คโคร สาขามุกดาหาร จัดสถานที่บริเวณด้านหน้าห้างแม็คโคร ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจำหน่ายสินค้า แบบซื้อกลับบ้าน จำนวน 8 บูธ (ขนาด 2 x 2 เมตร) สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง ข้าวเหนียวมะม่วง และอื่นๆ จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น. ทั้งนี้ได้รักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง ผู้เข้าใช้บริการ จุดบริการเจลล้างมือ การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ชื่อผู้บันทึก: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 19 พ.ค. 2563, 13:34 IP Address: 203.209.118.254

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานฯ ให้เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นำสินค้ามาจำหน่าย ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. อาทิ ปลานิลแม่น้ำโขง มะม่วงมหาชนก ผัก และสินค้าเกษตรอื่นๆ อีกมากมาย

ชื่อผู้บันทึก: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 19 พ.ค. 2563, 11:18 IP Address: 203.209.118.254

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
วันทึ่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุปราณี รัชอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมมือดำเนินการปลูกผักสวนครัว ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน (ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร) ตามแนวทางขยายผลปลูกผักสวนครัว โดยใช้หลัก (บวร) เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว และขยายผลจากวัดสู่ชุมชน ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยกำหนดให้มีการสำรวจวัดในจังหวัดมุกดาหารที่มีความพร้อมและสามารถเป็นต้นแบบขยายผลได้ และให้มีการบูรณาการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ทุกอำเภอดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นตามแนวทาง
ณ วัดสามัคคีธรรม (วัดป่าบ้านซ่ง) ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
#ฅนมุก ปลูกผักทุกครัวเรือน #
ภาพ/ข่าวโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565


ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 19 พ.ค. 2563, 10:11 IP Address: 103.40.132.14

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับนายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำเภอคำชะอี นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากพัฒนาการอำเภอดงหลวง ตามโครงการ "ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด - 19" เพื่อนำไปมอบให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรฯ จากกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 1. ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 2. ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP 3. ครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล และ 4. ครัวเรือนอื่นๆ เช่น ครัวเรือนในพื้นที่ชายแดนหรือทุรกันดาร ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโควิด - 19 และครัวเรือนที่ต้องการนำไปเพาะปลูก/มีความพร้อม เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับจัดสรรฯ เช่น เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า, พริกขี้หนู, ผักบุ้งจีน กะเพรา ฯลฯ
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 18 พ.ค. 2563, 16:25 IP Address: 103.40.132.7

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

>> ทางศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร ยังคงเปิดรับบริจาคได้ทุกวัน [ในวันและเวลาราชการ]
>> เพื่อส่งต่อเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชาวจังหวัดมุกดาหาร ในห้วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ [COVID - ๑๙] สำหรับชาวมุกดาหารผู้ที่สนใจนำเมล็ดพันธุ์ผักไปเพาะปลูกในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
#มุกดาหารไม่ทิ้งกัน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 15 พ.ค. 2563, 19:57 IP Address: 182.232.22.43

ผู้ที่ตอบในหัวข้อนี้

ชื่อผู้ตอบคนที่ 1 ชื่อ : สันต์
ข้อความ:
สพจ.มุกดาหาร
วันเวลาที่ตอบ: 2020-05-15 20:05:06 หมายเลข IP: 182.232.22.43
รูปภาพประกอบ:


ชื่อผู้ตอบคนที่ 2 ชื่อ : สันต์
ข้อความ:
สพจ.มุกดาหาร
วันเวลาที่ตอบ: 2020-05-16 10:40:24 หมายเลข IP: 182.232.22.43
รูปภาพประกอบ:ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

ประชาชนที่มายื่นเอกสารขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5000 บาทจากกระทรวงการคลัง ทำบัตรประชาชน พวงกุญแจ และสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ตามภาพด้านล่างให้มารับได้ที่ศูนย์ดำรงค์ธรรม
สมุดบัญชีของนายธีระวัฒน์
บัตรประชาชนของ กาญจนี รูปสวย
แคลลี่ ทำนุ
และนายบุญตา ชาลี
ชื่อผู้บันทึก: สถิติจังหวัดฯ วันเวลาที่บันทึก: 15 พ.ค. 2563, 19:09 IP Address: 182.232.41.171

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ห้างโรบินสัน มุกดาหาร จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร สินค้าชุมชน สู้ภัยcovid-19 ระหว่างวันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ลานจอดรถห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร โดยสินค้าที่จำหน่าย อาทิ ปลานิลแดดเดียว ปลานิลหยอง น้ำพริกปลาแห้ง หน่อไม้ฝรั่ง ไข่ไก่ มะม่วง ชาผักหวาน และอื่นๆอีกมากมาย

ชื่อผู้บันทึก: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 15 พ.ค. 2563, 14:46 IP Address: 203.209.118.254

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรืออาชีพอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเร่งยืนยันขอมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ให้ได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ชื่อผู้บันทึก: สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 15 พ.ค. 2563, 10:26 IP Address: 203.170.16.163

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

[มุกดาหาร : เมืองสำราญชายโขง]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ผู้นำปลูกผักต้นแบบสู่การขยายผล
ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นห่วงความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตประจำวันของครอบครัวสมาชิกและประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เกรงจะได้รับผลกระทบขาดแคลนอาหารจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมใจกันทำกิจกรรมตามโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน ?ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร? ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคและลดรายจ่าย และให้สมาชิกนำไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป
ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
ภาพ/ข่าวโดย : สพจ.มุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 14 พ.ค. 2563, 20:14 IP Address: 49.230.30.187

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

วันที่ 13 พ.ค.63 นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอดอนตาล มอบถุงยังชีพ เป็นเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอดอนตาล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด-19) ตามโครงการมุกดาหารเราไม่ทิ้งกัน
ชื่อผู้บันทึก: 0888914898 วันเวลาที่บันทึก: 14 พ.ค. 2563, 14:29 IP Address: 1.1.211.144

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

พช. ปลูกผักตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน Kick off ฅนมุกปลูกผักทุกครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดมุกดาหาร : กิจกรรม จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อน , ผู้นำต้องทำก่อน
ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 14 พ.ค. 2563, 11:01 IP Address: 103.40.132.2

ผู้ที่ตอบในหัวข้อนี้

ชื่อผู้ตอบคนที่ 1 ชื่อ : สถิติจังหวัดฯ
ข้อความ:
ต้องจัดประกวดครัวเรือนที่ปลูกผักได้สมบูณร์และปลอดสารนะครับ

วันเวลาที่ตอบ: 2020-05-14 11:44:55 หมายเลข IP: 182.232.184.154


ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร มีมติจัดระเบียบตลาดราตรีเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง
ชื่อผู้บันทึก: สถิติจังหวัดฯ วันเวลาที่บันทึก: 14 พ.ค. 2563, 10:47 IP Address: 182.232.184.154

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

ันนี้ 13 พ.ค.63 /0930 น. โดย พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จว.ม.ห.(ท) เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ เป็นเครื่องบริโภคให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากโรคไวรัส โควิท-19 ตามมาตรการแห่งรัฐ คนไทยจะไม่ทิ้งกัน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าห้วยคำ หมู่ 7 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล โดยได้มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร 6 หมู่บ้าน จำนวนผู้มารับ 24 ชุด โดยมี นายาก อบต./กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,รอง สวป.ต.ป่าไร่ และ อสม.เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน ผลการปฏิบัติ ตัวแทนราษฎรและผู้ประสบความเดือดร้อน ได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในน้ำใจ มีความประทับใจในการปฏิบัติของ กอ.รมน.จว.ม.ห.ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ที่ได้มีการเยียวยา บรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วยความรวดเร็ว

ชื่อผู้บันทึก: พ.ต.ศักดิ์ดา บุญพิมพ์ 0818796564 วันเวลาที่บันทึก: 13 พ.ค. 2563, 15:37 IP Address: 113.53.47.174

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

???? มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ????
? ประชาชนรับมอบเมล็ดพันธ์ผัก จากศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร ?
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนผู้กับที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ และประชาชนทุกครัวเรือนเรือนที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนฯ เพื่อนำไปเพาะปลูก เป็นการลดรายจ่ายและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในห้วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ?มุกดาหารไม่ทิ้งกัน?
ซึ่งมีประชาชนที่ขอรับการสนับสนุนฯ ดังนี้ ๑. น.ส.อาทิตยา ศรีวิชา รับมอบเมล็ดพันธุ์จำนวน ๕ ชนิดๆ ละ ๒ ซอง (ตั้งโอ๋, มะเขือเปราะ, แมงลัก, กวางตุ้งดอก และถั่วฝักยาว) ๒.นายศราวุฒิ โมฬารเสถียร รับมอบเมล็ดพันธุ์จำนวน ๕ ชนิดๆ ละ ๒ ซอง (คะน้า, หอมแบ่ง, แตงกวา, มะเขือเปราะลูกผสม และผักกาดเขียว) ๓.น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์คูณ รับมอบเมล็ดพันธุ์จำนวน ๕ ชนิดๆ ละ ๒ ซอง (คะน้า, ตั้งโอ๋, มะเขือเปราะ, ถั่วฝักยาว และแมงลัก)
โดยมีนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้า กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ผักในครั้งนี้ด้วย
ณ ศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
???? ภาพ/ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.มุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

ชื่อผู้บันทึก: นายลาภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 13 พ.ค. 2563, 12:39 IP Address: 182.232.58.53

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๑ ปี เยียวยาสมาชิกฝ่าวิกฤต COVID-๑๙ (รายละเอียดตามรูปภาพแนบ)

ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 12 พ.ค. 2563, 11:58 IP Address: 103.40.132.11

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

จัดพื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) มาจำหน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภคโดยตรง อาทิ ปลานิล มะม่วงมหาชนก หน่อไม้ฝรั่ง โดยได้ระบายผลผลิตไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563 ปลานิล จำนวน 770 กิโลกรัม มะม่วงมหาชนก 1,600 กิโลกรัม หน่อไม้ฝรั่ง 40 กิโลกรัม และจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไปชื่อผู้บันทึก: ชุติมา 042-612870 วันเวลาที่บันทึก: 8 พ.ค. 2563, 13:35 IP Address: 203.209.118.254

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

พมจ.มุกดาหาร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงเยี่ยมปลอบใจให้คำปรึกษาและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว การดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว เพื่อป้องกันการติดหรือการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงกรณีประสบปัญหาความเดือนร้อนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถแจ้งผ่านช่องทาง 1300 หรือ www.มุกดาหารไม่ทิ้งกัน.com


ชื่อผู้บันทึก: น.ส.ศุภราภรณ์ อาจวิชัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.พมจ.มุกดาหาร 042-611442 วันเวลาที่บันทึก: 5 พ.ค. 2563, 14:23 IP Address: 182.52.134.34

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

พมจ.มุกดาหาร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงเยี่ยมปลอบใจให้คำปรึกษาและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว การดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว เพื่อป้องกันการติดหรือการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงกรณีประสบปัญหาความเดือนร้อนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถแจ้งผ่านช่องทาง 1300 หรือ www.มุกดาหารไม่ทิ้งกัน.comชื่อผู้บันทึก: น.ส.ศุภราภรณ์ อาจวิชัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.พมจ.มุกดาหาร 042-611442 วันเวลาที่บันทึก: 5 พ.ค. 2563, 14:22 IP Address: 182.52.134.34

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

>> ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจประเทศไทยชะลอตัวและมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องตกงานและ ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน ในการส่งใช้คืนเงินยืมตามกำหนดเวลาการยืมเงินของโครงการฯ
>> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ขอแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ดำเนินการช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวฯ โดยยึดปฏิบัติบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553
>> สามารถติดต่อขอข้อมูลในการช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ทุกอำเภอฯ ทั้ง ๗ อำเภอ

ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 5 พ.ค. 2563, 12:40 IP Address: 103.40.132.13

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มห 0019/ว 3399 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
>>ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 _ จำนวน 2 อัตรา ในอัตราละ 15,000 ต่อเดือน
#ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563_ในวันและเวลาราชการ)
#เบอร์โทร 042-611482

ชื่อผู้บันทึก: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 4 พ.ค. 2563, 12:57 IP Address: 182.232.21.87

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

>> สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และประชาชนครัวเรือนที่ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อนำไปเพาะปลูก เป็นการลดรายจ่ายและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับครัวเรือน ในห้วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
>> สามารถติดต่อได้ที่ : ศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น ๑) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
>> หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.มุกดาหารไม่ทิ้งกัน.com (ตามรูปภาพประกอบ)
- ในช่องความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ให้เลือก อื่น ๆ ระบุ ........ (ชนิดเมล็ดพันธุ์ผักที่ต้องการ สูงสูด จำนวนไม่เกิน 5 ชนิด/ครัวเรือน)
- และระบุเหตุผลขอความช่วยเหลือ ให้เลือกศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธ์ุผักจังหวัดมุกดาหาร
#สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ : ศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ทุกอำเภอฯ (ในวันเวลาราชการ)
#เบอร์โทร.๐๔๒-๖๑๑๔๘๒


ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 1 พ.ค. 2563, 15:17 IP Address: 103.40.132.15

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

พมจ.มุกดาหาร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงเยี่ยมปลอบใจให้คำปรึกษาและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว การดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว เพื่อป้องกันการติดหรือการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงกรณีประสบปัญหาความเดือนร้อนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถแจ้งผ่านช่องทาง 1300 หรือ www.มุกดาหารไม่ทิ้งกัน.comชื่อผู้บันทึก: น.ส.ศุภราภรณ์ อาจวิชัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สนง.พมจ.มุกดาหาร 042-611442 วันเวลาที่บันทึก: 1 พ.ค. 2563, 12:01 IP Address: 182.52.134.34

ผู้ที่ตอบในหัวข้อนี้

ชื่อผู้ตอบคนที่ 1 ชื่อ : คนสารคาม
ข้อความ:
ขอชื่นชมจังหวัดมุกดาหารที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกๆเรื่องนะครับ
วันเวลาที่ตอบ: 2020-05-01 12:23:14 หมายเลข IP: 223.206.251.195

ชื่อผู้ตอบคนที่ 2 ชื่อ : Admin
ข้อความ:
ช่วยแล้ว กรณีที่ลงทะเบียนใน มุกดาหารไม่ทิ้งกัน.com ปรับปรุบสถานะด้วยนะครับ ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนขอเจ้าหน้าที่ พม ลงทะเบียนแทนให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
Admin

วันเวลาที่ตอบ: 2020-05-01 13:32:31 หมายเลข IP: 49.230.131.28


ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

เรียนท่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็น admin โดยแจ้งรายชื่อเบอร์ติดต่อหรือลายไอดีที่ทางช่องท่างนี้ได้ครับ

ชื่อผู้บันทึก: สภิติจังหวัดมุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 29 เม.ย. 2563, 11:08 IP Address: 182.232.30.7

ผู้ที่ตอบในหัวข้อนี้

ชื่อผู้ตอบคนที่ 1 ชื่อ : สภิติจังหวัดมุกดาหาร
ข้อความ:
กำหนดการประชุมทางไกล วันศุกร์ 10.00 น โดยอาจาร์ยที่ปรึกษาจะส่งลิงค์ให้เพื่อเข้าห้องอบรมทางไกลครับ

วันเวลาที่ตอบ: 2020-04-29 11:11:38 หมายเลข IP: 182.232.30.7

ชื่อผู้ตอบคนที่ 2 ชื่อ : อ.เต้ย
ข้อความ:
ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีอีเมล์ของ Gmail ด้วยนะครับ
วันเวลาที่ตอบ: 2020-04-29 11:37:26 หมายเลข IP: 223.206.247.43

ชื่อผู้ตอบคนที่ 3 ชื่อ : วารุณี
ข้อความ:
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
นางสาววารุณี ทวีพัฒน์
0899419552

วันเวลาที่ตอบ: 2020-04-29 15:35:19 หมายเลข IP: 49.230.18.221

ชื่อผู้ตอบคนที่ 4 ชื่อ : สุรวี คำมีแก่น
ข้อความ:
นางสาวสุรวี คำมีแก่น
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
0821540090
ID:kungfu777
e-mail: suravee.777@gmail.com

วันเวลาที่ตอบ: 2020-04-30 15:31:40 หมายเลข IP: 1.4.190.137

ชื่อผู้ตอบคนที่ 5 ชื่อ : นางสาวศิวาลัย ใสเย็น
ข้อความ:
นางสาวศิวาลัย ใสเย็น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
0801936992
ID: jumjim1905
e-mail: siwalaisunjay@gmail.com

วันเวลาที่ตอบ: 2020-05-01 10:57:44 หมายเลข IP: 1.4.239.110

ชื่อผู้ตอบคนที่ 6 ชื่อ : นางสาวศิวาลัย ใสเย็น
ข้อความ:
นางสาวศิวาลัย ใสเย็น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
0801936992
ID: jumjim1905
e-mail: siwalaisunjay@gmail.com

วันเวลาที่ตอบ: 2020-05-01 10:57:59 หมายเลข IP: 1.4.239.110


ถาม/ตอบในหัวข้อนี้

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุม และในส่วนของจังหวัดมุกดาหารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ชื่อผู้บันทึก: admin วันเวลาที่บันทึก: 27 เม.ย. 2563, 14:34 IP Address: 223.206.247.43

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้