กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมช่วยเหลือ

+เพิ่มหัวข้อใหม่คลิกที่นี่
27 กิจกรรม/ภาระกิจ การให้ความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน

>> มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง <<
วันทึ่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (ศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร) มอบเมล็ดพันธุ์ผักตามแบบแจ้งความประสงค์ขอรับการบริจาคเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในห้วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งต่อเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชาวจังหวัดมุกดาหาร ในห้วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ [COVID - ๑๙] ให้กับชุมชนนาโปใหญ่ ถ.สำราญชายโขง ต.มุกดาหาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร รวมทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 18 ครัวเรือน (ที่แจ้งความประสงค์ฯ)
สำหรับชาวมุกดาหารผู้ที่สนใจนำเมล็ดพันธุ์ผักไปเพาะปลูกในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ ศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น ๑) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ทุกอำเภอฯ (ในวันเวลาราชการ)

ภาพ/ข่าวโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565


ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 19 พ.ค. 2563, 18:51 IP Address: 103.40.132.14

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้