สถิตผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

**หากตัวเลขแสดงผลไม่ชัดเจนให้เลือกแสดงข้อมูลเป็นรายอำเภอ (โดยเลือกอำเภอด้านบนกราฟ)**